Home : Arhiva revistei Drita / Prietenul Albanezului : Contact
HOME CINE SUNTEM COMUNITATE REVISTA DRITA GRUPUL SERENADA EDITURA PRIVIREA JURIDIC CONTACT
 
 
Pastila pentru suflet. Sfantul Ierarh Iosif cel Nou - Mitropolitul Banatului
pr. Gruia-Mihail Zamfirescu
 
Spiritualitate, NR. 18 - Septembrie 2018
 Sf@ntul Iosif cel Nou de la Parto], mitropolit al Banatului, s-a n`scut [n anul 1568, [n Raguza, pe malul M`rii Adriatice, [ntr-o familie de negustori arom@ni (morvlahi), primind [n Baia Botezului numele de Iacob. La v[rsta de 12 ani a r`mas orfan de tat`, iar maica sa, Ecaterina, s-a mutat la un frate al ei, [n Ohrid - vestit ora] din Sudul Dun`rii, unde arom@nii aveau o pondere [nsemnat` [n comer\ul local. Dup` ce urmeaz` trei ani de ]coal`, intr` [n M@n. Maicii Domnului de acolo, iar dup` cinci ani, pleac` la Sf. Munte Athos, fiind primit la M@n. Pantocrator. Repede s-a r`sp@ndit vestea unui nou c`lug`r, Iosif, care se eviden\ia prin via\a sa aleas`, [n post ]i rug`ciune, ar`tat` de Dumnezeu prin vindec`rile pe care le s`v@r]ea [n mijlocul ob]tilor c`lug`re]ti.
Datorit` autorit`\ii sale, a fost trimis ca reprezentant al Sf@ntului Munte [n Adrianopole (Odriu), pentru a face ordine [n Marea M@n`stire de acolo, [nchinat` Sf. {nt@i Mucenic }tefan. Dup` o vie\uire de ]ase ani aici, se re[ntoarce [n Sf@ntul Munte, ca egumen al M@n. Cutlumu], ctitorie rom@neasc`. Dup` al\i ]ase ani, ajung@nd la M@n. Vatopedu, [l cunoa]te pe b`n`\eanul Damaschin Udrea, fiu de cneaz rom@n, om cu o cultur` ce dep`]ea cu mult pe contemporanii s`i (ierodiacon, care [i va deveni secretar ]i care mai apoi, va consemna datele biografice ale Sf. Iosif).
La venerabila v@rst` de 82 de ani, [n 1650, este ales ]i hirotonit Arhiereu - Mitropolit peste tot pa]al@cul Timi]oarei. Via\a sa curat` este cunoscut` b`n`\enilor [nc` de la sosirea Sf. Iosif pe p`m@ntul rom@nesc. La trecerea Dun`rii, caii s-au speriat ]i nu au putut fi urni\i [n nici un chip, dar, numai c@teva vorbe ale bl@ndului p`stor i-au f`cut s` treac` f`r` ]ov`ial`. O alt` minune consemnat` pe larg [n cronica diaconului Damaschin este binecuv@ntarea pe care o d`, ab`t@ndu-se din drum la rug`mintea unui turc, pentru u]urarea femeii sale aflat` de trei zile [n chinurile facerii. Era vorba de aga Ismail al V@r]e\ului ]i de [nt@ia cad@n` a haremului s`u, fata cneazului rom@n din V`r`dia, furat` de la p`rin\i. Atunci c@nd [nso\itorii Sf. Iosif se ar`tau [ngrijora\i c` ascult` cererile p`g@nilor, acesta [i dojene]te ar`t@nd c` Sf@nta Treime este asupra tuturor, nimeni cunosc@ndu-I c`ile, dar c` fiind datori a-I asculta cererile, indiferent prin gura cui ar veni! Iar ca s` se cunoasc` pronia lui Dumnezeu, ar`t`m c`, dup` moartea ag`i Ismail, [n lupta de la Palanca, v`duva cu copilul se [ntoarce [n casa tat`lui ei, copilul este botezat ortodox, iar dup` trecerea prin ]coal` intr` [n m@n`stirea din V`r`dia, primind numele de Gherasim. {n 1695 este ales episcop al Caransebe]ului, fiind cel care a stat neclintit [n fa\a presiunilor de trecere la unia\ie, p`str@nd Ortodoxia curat` [n Banat.
Alte multe minuni a f`cut Dumnezeu, prin rug`cinile ]i m@na Sf. Iosif, [ncep@nd cu vindec`rile de boli, ca cea a lui Iovan Capr`, olog de 20 de ani, scos pe targ` [n fa\a alaiului care [l conducea pe Sf. Iosif pentru [ntronizare (ziua de Sf. Ilie, 1650), sau cele 11 de la hramul M@n. Parto] (ziua Sf. Arhangheli, 1652), continu@nd cu cele ale [mbl@nzirii turcilor ocupan\i ([n primul r@nd ale pa]ei Kori]an\) ]i ale potolirii incendiului ce cuprinsese ora]ul Timi]oarei, [n ziua Sf. Petru ]i Pavel.
Sf@ntul Mitropolit, ajuns la v@rsta de 85 de ani, se retrage la M@n. Parto], unde trece la Domnul dup` al\i trei ani, [n 1656. Multe minuni, [n special vindec`ri se petrec la morm@ntul s`u de mai mult de trei veacuri ]i jum`tate, multe fiind consemnate [n cronica m@n`stirii b`n`\ene.

Sf@ntul Ierarh Iosif cel Nou de la Parto] este pr`znuit [n fiecare an, la data de 15 Septembrie, fiind ocrotitor al Banatului ]i patron al pompierilor rom@ni.

pr. Gruia-Mihail Zamfirescu
bis. Izvorul T`m`duirii – Mavrogheni, Bucure]ti

 
  Alte titluri din categoria "Spiritualitate"


Strainii din Biblie

Minuni ala arhitecturii islamice: Geamia de Plumb din Shkodra

Pestera lui Sari Salltuk 
 CUPRINSUL REVISTEI
 NR. 18
 

  Actualitate


  Istorie

  Cultura

  Literatura

  Spiritualitate

  Interviu

  Caleidoscop

Arhiva revistei Drita / Prietenul Albanezului
| HOME | CINE SUNTEM | COMUNITATE | PRIETENUL ALBANEZULUI | GRUPUL SERENADA | EDITURA PRIVIREA | JURIDIC | CONTACT |

© 2006-2018
ASOCIATIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMANIA.
by Anadeea Advertising